dhammathai thai logo22พุทธศาสนสุภาษิตสุภาษิต ย่อมเป็นที่นิยมของหมู่ชนทั้งหลาย ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างก็มีสุภาษิตในหมู่ของตน คำสุภาษิตนั้น เป็นคำสั้นๆ จำได้ ไม่ยากเย็น อีกทั้งไพเราะ และมีความหมาย ลึก กินใจ ดังนั้น Dhammathai.org เห็นว่า "พุทธศาสน

สุภาษิต" มีคุณค่า และประโยชน์ แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน วัยครองเรือน วัยสูงอายุ หากมีเวลา ให้แก่พระศาสนาบ้าง เพียงอ่าน และท่องจำวันละบท ศึกษาให้เข้าใจ

ทั้งนี้ก็เพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จะบังเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ ผู้อื่นโดยทั่วไป "พุทธศาสนสุภาษิต" นี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจาก สำนักพิมพ์ธรรมสภา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เอาไว้ 20 หมวดด้วยกัน ทำให้สะดวก ต่อการค้นหา และ เริ่มค้นหา "เครื่องเตือนสติ" เพื่อความอิ่มเอม ซาบซึ้งในรสพระธรรม