anan109

คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ
/ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ/ทุ

ติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ/
ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.
คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะทุกขะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง/
วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะภะยะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง/
วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/
สัพพะโรคะวินาสายะ/ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.
คําอาราธนาธรรม
พรัมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมง ั อะนุกัมปม  ังปะชัง.
คําถวายสังฆทาน
(แบบมีภัตตาหารเปนหลัก -ถวายกอนเที่ยง)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา  ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ สาธุ โน ภันเต/
ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ.
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งภัตตาหาร/ พรอมทั้งของ
บริวารเหลานี้/ แดพระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/ ซึ่งภัตตาหาร/ พรอมทั้งของบริวาร
เหลานี้/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน/ เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลาย/

ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายสังฆทาน
(แบบมีเฉพาะของใชสอยหลายชนิด - ถวายไดตลอดวัน)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา  ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต/ กัปปยะภัณฑานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุ
สังโฆ/ อิมาน/ิ กัปปยะภัณฑานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งกัปปยภัณฑเหลานี้/ แด
พระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/ ซึ่งกัปปยภัณฑเหลานี้/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อ
ประโยชน/ เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลาย/ ตลอดกาลนาน เทอญ.
คําถวายสังฆทานอุทิศ
(ถวายเจาะจง)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา  ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆสสะ ั / โอโณชะยามะ/ สาธุ
โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัญเจวะ/
มาตาปตุอาทีนัญจะ/ ญาตะกานัง/ กาละกะตานัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร/ พรอม
ทั้งของบริวารเหลานี้/ แดพระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/ ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร/ พรอมทั้ง
ของบริวารเหลานี้/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน/ เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลายดวย/
แกญาติทั้งหลาย/ มีมารดาบิดา เปนตน/ ที่ลวงลับไปแลวดวย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
คํากรวดน้ํา
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.
อิทัง เม มาตาปตูนัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ มาตาปตะโร.
อิทัง เม เทวะตานัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ เทวะตาโย.
อิทัง เม สัพเพสัง สัตตานัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา.
ขอสวนบุญของขาพเจานี้ จงสําเร็จแกญาติ มารดาบิดา เทวดา และสรรพสตว ั ทั้งหลาย
ขอใหญาติ มารดาบิดา เทวดา และสรรพสัตวทั้งหลาย จงเปนสุขเถิด.
- ๓ -
คํากรวดน้ํา (แบบยอ)
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.
ขอสวนบุญของขาพเจานี้ จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย, ขอใหญาติทั้งหลาย จงเปนสุขเถิด.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
ภุ
มมัสมิง / ทิสาภาเค/ อัตถิ เทวะตา/ มะหิทธิกา/ สาป อัมเห/ อะนุรักขะตุ/ อาโรคะเยนะ/
สุ
เขนะ จะ/ สะสักการัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ ชะยะมังคะละ
เทวะตา/ สะเจ โน/ อัตถิ โทโสป/ สัพพันตัง/ ขะมะตุ โน.
ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมไหวบูชา/ เทพยดาผูเรืองเดช/ ผูรักษาสถานที่/ ในแผนดินทั่วทุก
ทิศ/ ผูทรงฤทธานุภาพ/ นามวาพระชัยมงคล/ ขออัญเชิญมา/ รับเครื่องสักการะ/ และเครื่อง
สังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ ของขาพเจาทั้งหลาย/
ถาแมขาพเจาทั้งหลาย/ ไดประมาทลวงเกินตอทาน/ โดยประการใด ๆ/ ขอไดโปรด/ อภัย
โทษทั้งปวงนั้น/ แกขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด/ และขอไดอภิบาลรักษา/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ให
หางไกลโรคภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ และความสําเร็จ/ ในสิ่งพึงประสงค/ ตลอดกาลเปน
นิตย เทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวย (แบบยอ)
อิมัง/ สูปะพะยัญชะนะสัมปนนัง/ โภชะนัง/ สะอุทะกัง วะรัง/ ชะยะมังคะละภุมมัสสะ/
เทมิ.
คําลาเครื่องสังเวย
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
คํากลาวสังเวยเจาที่ (อารักขเทวดา)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ ( วา ๓ จบ )
ภุ
มมัสมิง/ ทิสาภาเค/ สันติ ภุมมา/ มะหิทธิกา/ เตป อัมเห/ อะนุรักขันตุ/ อาโรคะเยนะ /
สุ
เขนะ จะ/ สะสักการัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนน  ัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชันตุ/ อารักขะเทวะตา/
เตสัญเจ โน/ อัตถิ โทโส ป/ สัพพันตัง/ ขะมันตุ โน.

ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมไหวบูชา/ อารักขเทวดาทั้งหลาย/ ผูรักษาสถานที่/ ในแผนดิน
ทั่วทิศ/ ผูทรงฤทธานุภาพ/ ขออัญเชิญมา/ รับเครื่องสักการะ/ และเครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/
กระยาหารนานาชนิด/ ของขาพเจาทั้งหลาย
ถาแมขาพเจาทั้งหลาย/ ไดประมาทลวงเกินตอทาน/ โดยประการใด ๆ/ ขอไดโปรด/
อภัยโทษทั้งปวงนั้น/ แกขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด/ และขอไดโปรด/ อภิบาลรักษา/ ขาพเจา
ทั้งหลาย/ ใหหางไกลโรคภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ และความสําเร็จ/ ในสิ่งพึงประสงค/ ตลอด
กาลเปนนิตยเทอญ.
คําถวายผากฐิน
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ ( วา ๓ จบ )
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ,
กะฐินัง อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาทั้งหลาย, ขอนอมถวาย, ผากฐิน, พรอมทั้งของบริวารนี้,
แดพระสงฆ, ขอพระสงฆจงรับ, ผากฐิน, พรอมทั้งของบริวารนี้, ของขาพเจาทั้งหลาย, และครั้น
รับแลว, ขอจงกรานกฐิน, ดวยผานี้, เพื่อประโยชน, เพื่อความสุข, แกขาพเจาทั้งหลาย, ตลอดกาล
นาน เทอญ.
คําถวายผาปา
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ ( วา ๓ จบ )
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปงสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ
โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปงสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะ
รัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวร พรอมทั้งของ
บริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวร พรอมทั้งของบริวารเหลานี้
ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
- ๕ -
คําอธิษฐานสรงน้ําพระ
(เปนตัวอยาง)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓ จบ)
อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปททะโว
นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง.
เดชะ ขาสรงน้ํา พระชุมฉ่ําวันสงกรานต
ทุ
กขโศกโรคภัยพาล อันตรธาน เปนสุขเทอญ.
คํากลาวเซนไหววีรชนกองทัพเรือ
(ใชในวันวีรชนกองทัพเรือ ๑๗ มกราคมของทุกป)
(ประธานในพิธีกลาวนํา/ผูรวมพิธีกลาวตาม)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
อิทานิ โข/ เย วีระชะนา/ ตัตถะ ตัตถะ/ อุฏฐิเตหิ/ ริปูหิ/ สัทธิง/ ยุทธะการะณา/ ยุทธะ
ภู
มิยัง/ กาละกะตา/ อาคัจฉันตุ/ โน เต ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/
ปะริภุญชันตุ/ เตสัญจะ/ อุททิสสะ/ กะตะปุญเญ/ อะนุโมทันตุ/ สุคะติภะเว/ ทีฆะรัตตัง/ สันติ-
สุขายะ.ณ โอกาสบัดนี้/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอเชิญวีรชนกองทัพเรือทั้งหลาย/ ผูวายชนมเพื่อ
ประเทศชาติ/ ในสนามรบตาง ๆ/ จงมารับเครื่องเซน/ อันประณีต/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ และขอ
เชิญอนุโมทนาสวนบุญ/ ที่ขาพเจาทั้งหลาย/ บําเพ็ญอุทิศใหแลว/ เพื่อความสงบสุข/ แกวีรชน
กองทัพเรือทั้งหลาย/ ในสุคติภพ/ ตลอดกาลนานเทอญ.
คํากลาวปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
เอเต มะยัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมป/ ตัง ภะคะวันตัง/ สะระณัง คัจฉามะ/ ธัมมัญจะ/
สังฆัญจะ/ พุทธะมามะกาติ/ โน สังโฆ/ ธาเรตุ.
ขาแตพระสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น/ แม
ปรินิพพานนานมาแลว/ พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ/ วาเปนสรณะ/ ขอพระสงฆ/ จงจํา
ขาพเจาทั้งหลายไว/ วาเปนพุทธมามกะ/ ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน/ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
คํากลาวบูชา/ขออนุญาตแมยานางเรือ
(ในพิธีลอยอังคาร)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ ( วา ๓ จบ )
นะมัตถุ/ นาวานิวาสินิยา/ เทวะตายะ/ อิมินา สักกาเรนะ/ นาวานิวาสินิง/ เทวะตัง/ ปูเชมิ.
ขาพเจา/ ขอนอมไหวบูชา/ แมยานางเรือ/ ผูคุมครองรักษาเรือลํานี้/ ดวยเครื่องสักการะนี้
ดวยขาพเจา / พรอมดวยญาติมิตร/ ขออนุญาตนําอัฐิและอังคาร/ ของ..... (ชื่อผูวาย
ชนม)....../ ลงเรือลํานี้/ ไปลอยในทะเล/ ขอแมยานางเรือ/ ไดโปรดอนุญาต/ ใหนําอัฐิและอังคาร
ลงเรือได/ และไดโปรดคุมครองรักษา/ ใหขาพเจาและญาติมิตร/ กระทําพิธีลอยอัฐิและอังคาร/
ดวยความสะดวกและปลอดภัย/ โดยประการทั้งปวงเทอญ.
คํากลาวบูชาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุ ภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ
คํากลาวถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
โอม… อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ตากสินอิติ/ ลัทธะนามัง/ มะหาราชัง/ อะภิปูชะ
ยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตน
เหลานี้/ ขออัญเชิญพระองค/ เสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสักการะอันประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/
ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
โอม...อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักการเรหิ/ ตากสินอิติ/ ลัทธะนามัง/ มะหาราชัง/
อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/
สะเจ โน/ อัตถิ โทโสป/ สัพพันตัง/ ขะมะตุ โน/ สาธุ สาธุ.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไม
เปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองค เสด็จมาทรงรับเครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหาร
นานาชนิด/ อันประณีต/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และความสวัสดี/ แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ถาแมความผิดพลาดใด ๆ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึงมี/ ขอไดโปรดพระราชทาน
อภัยโทษนั้น/ แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายดวยเถิด/
สิทธิกิจจัง/ สิทธิกัมมัง/ ขอสรรพกิจการงาน/ จงพลันสําเร็จ
สิทธิลาโภ/ บังเกิดลาภผลเพิ่มพูน/ เนืองนิตยมิขาดสาย
สิทธิเตโช/ บันดาลเกิดเดชะบารมี/ ใหประสบชัยชนะทุกเมื่อ
สัพพะสิทธี/ ภะวันตุ โน/ ขอสิ่งที่ประสงค/ จงบรรลุผลสมปรารถนา/ ทุกประการ เทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
    นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ มะหาเชฏฐะราชัสสะ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ มะหาเชฏฐะราชัง/
อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ โสตถิ โน/ โหตุ
สัพพะทา.
     ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว/ พระมหาเจษฎาราชเจา/ ดวยเครื่องสักการะ
อันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสักการะอัน
ประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/
ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ มะหาเชฏฐะราชัสสะ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/
มะหาเชฏฐะราชัง/ อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/
โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ โส ปะนะ อัมหากัง/ ชะยะสิทธิง/ อะนุปาเทตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ สัพเพ/
อุปททะวันตะรายา/ วินาสะเมนตุ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพเจาพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอม
กระหมอม/ บูชาสักการะ/ สมเด็จพระมหาเจษฎาราชเจา/ รัชกาลที่ ๓/ ดวยเครื่องสักการะอัน
ประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองค เสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสังเวยอัน
ประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอพระองคไดทรงโปรดพระราชทาน/ ชัยชนะและความสําเร็จ/ แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหอุปสรรคอันตรายทั้งปวง/ อันตรธานสูญสิ้นไป/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ จุฑามะณิโน นามะ/ ปะวะระราชัสสะ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/
จุฑามะณิง นามะ/ ปะวะระราชัง/ อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคัณหาตุ/
ตัสสะ เตเชนะ/โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ พระบวรราชเจา/ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว/ ดวยเครื่องสักการะอัน
ประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสักการะอัน
ประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/
ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ จุฑามะณิโน นามะ/ ปะวะระราชัสสะ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/
วะระ สักกาเรหิ/ จุฑามะณิง นามะ/ ปะวะระราชัง/ อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/
ูสปะพะยัญชนะ/สัมปนนัง/ โภชะนัง/ปะริภุญชะตุ/ โส ปะนะ/ อัมหากัง/ ชะยะสิทธิง/ อะนุปาเทตุ/
ตัสสะ เตเชนะ/ สัพเพ/ อุปททะวันตะรายา/ วินาสะเมนตุ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ พระบวรราชเจา/ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว/ ดวยเครื่องสักการะอัน
ประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสังเวย/
อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอพระองคไดทรงโปรดพระราชทาน/ ชัยชนะและความสําเร็จ/ แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหอุปสรรคอันตรายทั้งปวง/ อันตรธานสูญสิ้นไป/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ
คํากลาวถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปยะมะหาราชัสสะ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ปยะมะหาราชัง/
อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ โสตถิ โน/ โหตุ
สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บูชาสักการะ/ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว/ พระปยมหาราช/ รัชกาลที่ ๕ ดวย
เครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปยะมะหาราชัสสะ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุบผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ปยะมะหา
ราชัง/ อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/
ปะริภุญชะตุ/ โส ปะนะ/ อัมหากัง/ ชะยะสิทธิง/ อะนุปาเทตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ สัพเพ/
อุปททะวันตะรายา/ วินาสะเมนตุ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอม
กระหมอม/ บูชาสักการะ/ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว/ พระปยมหาราช/ รัชกาลที่
๕/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมา
ทรงรับ/ เครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย.
ขอพระองคไดทรงโปรดพระราชทาน/ ชัยชนะและความสําเร็จ/ แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหอุปสรรคอันตรายทั้งปวง/ อันตรธานสูญสิ้นไป/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ มะหาธีระราชัสสะ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ มะหาธีระราชัง/ อะภิปูชะ
ยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/
บู
ชาสักการะ/ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว/ สมเด็จพระมหาธีรราชเจา/ ดวยเครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
     นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ มะหาธีระราชัสสะ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ มะหาธีระ
ราชัง/ อะภิปูชะยามะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/
ปะริภุญชะตุ/ โส ปะนะ อัมหากัง/ ชะยะสิทธิง/ อะนุปาเทตุ/ ตัสสะ เตเชนะ/ สัพเพ/ อุปททะวัน-
ตะรายา/ วินาสะเมนตุ/ โสตถิ โน/ โหตุ สัพพะทา.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส/ นอมเกลานอม
กระหมอม/ บูชาสักการะ/ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว/ สมเด็จพระมหาธีรราชเจา/
ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมา
ทรงรับ/ เครื่องสังเวยอันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายขอพระองคไดทรงโปรดพระราชทาน/ ชัยชนะและความสําเร็จ/ แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ และดวยเดชะพระบารมี/ ขอใหอุปสรรคอันตรายทั้งปวง/ อันตรธานสูญสิ้นไป/ ขอให
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ประสบความสุขสวัสดี/ ทุกเมื่อเทอญ.
คํากลาวบูชา
พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศ ุ ักดิ์
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
โอม ชุมพร จุติ/ อิทธิกะระณัง/ สุโข นะโมพุทธายะ/ นะ มะ พะ ธะ/ จะ ภะ กะ สะ/ มะ อะ
อุ/ พุ ธะ สัง มิ.
หมายเหตุ คํากลาวบูชานี้อาจมีแตกตางกันบางตามที่ปฏิบัติสืบ ๆ กันมา
คํากลาวถวายเครื่องสักการะ
พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
สาธุ มะยันทานิ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ราชะนาวิกานัง/ ปตุฏฐานัฏฐิติกัง/
อาภากะรัง นามะ/ ราชะโอระสัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฎิคคัณหาตุ/
อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ สิริมังคะลายะ จะ/ สุขายะ.
ณ โอกาสบัดนี้/ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ พลเรือเอก พระเจาบรม
วงศเธอ/ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ/ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์/ องคบิดาของทหารเรือ
ไทย/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรง
รับ/ เครื่องสักการะอันประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และ
ความส
ุขสวัสดี/ แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวย
พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศ ุ ักดิ์
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
สาธุ มะยันทานิ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ราชะนาวิกานัง/ ปตุฏฐานัฏ-
ฐิติกัง/ อาภากะรัง นามะ/ ราชะโอระสัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/
สัมปนนัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ สิริมังคะ ลายะ จะ/ สุขายะ.
ณ โอกาสบัดนี้/ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ พลเรือเอก พระเจาบรม
วงศเธอ/ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ/ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์/ องคบิดาของทหารเรือ
ไทย/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองค
- ๑๒ -
เสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของ
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง/ ไดโปรดอภิบาลรักษา/ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ใหหางไกลทุกข
ภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ ความเจริญรุงเรือง/ ในหนาที่การงาน/ และบรรลุความสําเร็จ/ ใน
สิ่งพึงประสงค/ ทุกประการเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสักการะ
จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปะระมะราชะปตุโน/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ปะระมะราชะปตะรัง/
สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระถสักกาเร/ปะฏิคคัณหาตุ/อัมหากัง/ทีฆะรัตตัง/ สิรม ิ ังคะลายะ
จะ/ สุขายะ.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/บูชา
สักการะ/ จอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร/ อดุลยเดชวิกรม/ พระบรมราชชนก/ ดวยเครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และความสุขสวัสดี/
แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
                                               คํากลาวถวายเครื่องสังเวย
จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปะระมะราชะปตุโน/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ ปะระมะ
ราชะปตะรัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/
ปะริภุญชะตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ สิริมังคะลายะ จะ/ สุขายะ.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอพระราชทานพระวโรกาส/ นอมเกลานอมกระหมอม/ บูชา
สักการะ/ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร/ อดุลยเดชวิกรม/ พระบรมราชชนก/ ดวยเครื่อง
สักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/เครื่องสังเวย

/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และ
ความสุขสวัสดี/ แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง/ ไดโปรดคุมครองรักษา/ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ใหหางไกลทุกข
ภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ ความเจริญรุงเรือง/ ในหนาที่การงาน/ และบรรลุความสําเร็จ/ ในสิ่ง
พึงประสงค/ ทุกประการเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสักการะ
จอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบรพ ิ ัตรสุขุมพนธ ั ุ กรมพระนครสวรรควรพินิต
(กรณีถวายเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปะริวัตตัสสะ นามะ/ ราชะโอระสัสสะ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/
ปะริวัตตัง นามะ/ ราชะโอระสัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/
อัมหากัง/ ทีฆะ รัตตัง/ สิริมังคลายะ จะ/ สุขายะ.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ จอมพลเรือ/ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ/
เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ/ กรมพระนครสวรรควรพินิต/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไม
เปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสักการะอันประเสริฐ/ ของ
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และความสุขสวัสดี/ แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
คํากลาวถวายเครื่องสังเวย
จอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบรพ ิ ัตรสุขุมพนธ ั ุ กรมพระนครสวรรควรพินิต
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
นะโม โน/ ปะริวัตตัสสะ นามะ/ ราชะโอระสัสสะ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระ
สักกาเรหิ/ ปะริวัตตัง นามะ/ราชะโอระสัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส ปะณีตัง/สูปะพยัญชะนะ/
สัมปนนัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ สิริมังคะลายะ จะ/ สุขายะ.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ จอมพลเรือ/ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ/
เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ/ กรมพระนครสวรรควรพินิต/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูป
เทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญพระองคเสด็จมาทรงรับ/ เครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/
กระยาหารนานาชนิด/ อันประณีต/ ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง/ ไดโปรดอภิบาลรักษา/ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย/ ใหหางไกลทุกข
ภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ ความเจริญรุงเรือง/ ในหนาที่การงาน/ และบรรลุความสําเร็จ/ ในสิ่ง
พึงประสงค/ ทุกประการเทอญ.
คํากลาวสักการะเจาพอหนู
(กรณีมีเครื่องสักการะอยางเดียว)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
สาธุ มะยันทานิ/ อิเมหิ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ อิมัสมิง (อิมัสสะหมิง)/ ปะริมัณฑะเล/
สุ
โคปะมานัง/ สุรักขะมานัง/ เจาพอหนู อิติ/ ลัทธะนามัง เทวะตัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/ โน โส
วะระสักกาเร/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ สิริมังคะลายะ จะ/ สุขายะ.
ณ โอกาสบัดนี้ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ เจาพอหนู/ ผูสถิตคุมครองรักษา/
ณ ปริมณฑลนี้/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีดอกไมเปนตนเหลานี้/ ขออัญเชิญเจาพอหนู/
มารับเครื่องสักการะ/ อันประเสริฐ/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อความเปนสิริมงคล/ และความสุข
สวัสดี/ แกขาพเจาทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
คํากลาวสังเวยเจาพอหนู
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสมพ ั ทธ ุ ัสสะ (วา ๓ จบ)
สาธุ มะยันทานิ/ อิเมหิ/ ทีปะธูปะ/ ปุปผาทีหิ/ วะระสักกาเรหิ/ อิมัสมิง ปะริมัณฑะเล/
สุโคปะมานัง/ สุรักขะมานัง/ เจาพอหนู อิติ ลัทธะนามัง/ เทวะตัง/ สักกะโรมะ/ อาคัจฉะตุ/
โน โส ปะณีตัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ สะเจ โน/ อัตถิ โทโสป/ สัพพันตัง/ ขะมะตุ โน/ สาธุ
สาธุ.
ณ โอกาสบัดนี้/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมบูชาสักการะ/ เจาพอหนู/ ผูสถิตคุมครอง
รักษา/ ณ ปริมณฑลนี้/ ดวยเครื่องสักการะอันประเสริฐ/ มีธูปเทียนดอกไมเปนตนเหลานี้/
ขออัญเชิญเจาพอหนู/ มารับเครื่องสังเวย/ อันประณีต/ ของขาพเจาทั้งหลาย
ถาแมขาพเจาทั้งหลาย/ ไดประมาทลวงเกินตอทาน/ โดยประการใด ๆ/ ขอไดโปรดอภัย
โทษนั้น/ แกขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด/ และขอความสุขสวัสดี/ จงมีแกขาพเจาทั้งหลาย/ ตลอด
กาลเปนนิตยเทอญ.
---------------------------------------