Mae Klong 003กองทัพเรือสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล เน้นแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ทหารเรือ เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือ และบุคคลภายนอก

maeklong 210