nrs12       เว็บไซต์ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ปี 2512[Navy12.net] จัดทำขึ้นเพื่อวัถตุประสงค์ของการเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพื่อนร่วมรุ่น ในการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ตลอดจนการรวบรวม การเผยแพร่ เกล็ดความรู้ของชาวเรือ ความรู้ทั่วๆ ไป ทีมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปเป็นการส่วนรวม

 • คณะผู้จัดทำ
  • จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ปธ.นรจ.ทร.รุ่น2512
  • จ.อ.ดร.ณัฎฐวุฒิ อนุรักษ์ รอง ปธ.นรจ.ทร.รุ่น 2512
  • น.อ.ธำรงค์ศักดิ์ ผู้ประสานงาน
  • น.ต.ฐิติพล แย้มบุผา เลขาฯ รุ่น 12
  • น.ต.เจริญสุข นิลสงวน Administrator
  • น.อ.อดุลย์ มั่งไธสง webmaster
 • คณะที่ปรึกษา
  • น.อ.สหาย หวานนุรักษ์
  • น.อ.รุ่งเรือง สุขภิบาล
   น.อ.ราชศักดิ์ ไทยานนท์
  • น.อ.นราธิป ทัศนไตรลักษณ
   น.อ.คนอง พงษ์รามัญ
  • น.อ.ไพบูลย์ ทุ่งกว้าง
   น.อ.มนตรี จิตต์ชื่น
  • น.อ.วิชาญ อรุณรังษี
   น.ท.ชวลิต ศรีสุวรรณ
  • น.ต.โกศล จันทวงษ์
  • น.ต.ไกรรัตน์ ปรางค์ทอง
 • ผู้ให้การสนับสนุน
  • จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ปธ.นรจ.ทร.รุ่น2512
  • ดร.ณัฎฐวุฒิ อนุรักษ์ รอง ปธ.นรจ.ทร.รุ่น 2512 

udom ch

จ.อ.ดร.อุดม ชนะสิทธิ์

ประธาน นักเรียนจ่ารุ่น พ.ศ.2512