• นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคนาวินเหล่าสามัญ

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคพิเศษเหล่าการเงิน

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคพิเศษเหล่าแพทย์

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคกลิน

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พบประสังสรรค์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ || นาวิกโยธิ รุ่น.๑๔

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคนาวินเหล่าปืนใหญ่

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคนาวินเหล่าตอร์ปิโด

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคนาวินเหล่าสื่อสาร

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ || พรรคนาวิกโยธิน รุ่น ๑๔

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคพิเศษเหล่าพลาธิการ

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พบประสังสรรค์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

 • นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น/ปี ๒๕๑๒ พรรคพิเศษเหล่าอิเลคโทรนิค